Kvalitetssikring

Personell

SRC er underlagt norsk arbeidsmiljølov, og følger de gjeldende norske etiske retningslinjer for helsepersonell.
SRC forplikter seg til å dokumentere for hver gruppe at helsepersonell har skandinavisk lisens, og dersom det kreves også norsk autorisasjon og legimitierte turkisk helsepersonell.
Stillinger utlyses i Norge og Sverige. Det foretaes jobbintervju, kontroll av kvalifikasjoner og referanser før ansettelse og kontrakttegning.
Alt helsepersonell gjennomgår en ukes kurs til SRC’s konsept og metoder, samt faglig oppdatering før start.
SRC legger stor vekt på gode rutiner for organisasjon, kontroll og rapportering, teamarbeid og et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for våre ansatte.
SRC oppfyller norsk HMS standard, og har de nødvendige forsikringer for ansatte og pasienter.

Vi har daglig tverrfaglig samarbeid .

Det føres data journal for hver pasient, daglig journal føring, og epikrise sendes rekvirerende lege i Norge etter avsluttet behandling på skandinavisk språk.
Det skrives avtale med alle pasienter ved påmelding. Her forplikter pasienten seg bl.a. til å følge behandlings opplegget, avstå fra alkohol og andre rusmidler. SRC tar ikke imot pasienter som bruker har rus og alkohol problemer , er psykisk uskikket til eller på annen måte ikke er selvhjulpne.

Beredskap

SRC har døgnkontinuerlig vakt tjeneste av lege/sykepleier.
Det er telefonforbindelse mellom alle rom, behandlingssenteret, og direkte til vakthavende helsepersonell.
SRC har inngått avtale med to velutstyrte nærliggende private sykehus med tilsvarende norsk standard, som har 24 timers beredskap inkl. ambulansetjeneste.

Sykehusene ligger i 15 minutters transport tid med bil fra SRC’s behandlings sted, som dermed kan gi rask behandling ved akutte sykdommer.

Skriv ut siden